Όροι Χρήσης

 • Home
 • /
 • Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Τελευταία ενημέρωση: 19/10/2018

 

Α.  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η TRUST INFORMATION TECHNOLOGIES TRUST-IT ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (εφεξής, TRUST-IT) σέβεται τις ανησυχίες σας για την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων.

Αυτό το κείμενο περιγράφει τους όρους χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου της TRUST-IT και την πολιτική προστασίας δεδομένων της TRUST-IT υπό το πρίσμα του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ).

Αυτοί οι όροι χρήσης και αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων της TRUST-IT ισχύει για όλες τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρονται από την TRUST-IT.

Επομένως, αυτοί οι όροι χρήσης και αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων είναι σημαντικά για εσάς, που θέλετε να έχετε μια θετική εμπειρία από τη συνεργασία σας με την TRUST-IT και δείχνετε εμπιστοσύνη στην TRUST-IT, αλλά και για εμάς στην TRUST-IT, που θέλουμε να απαντήσουμε με ακρίβεια και πληρότητα στις ερωτήσεις σας και να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες σας στο πλαίσιο του νόμου. Οι πελάτες της TRUST-IT και οι χρήστες/επισκέπτες των ιστοσελίδων αυτού του διαδικτυακού τόπου καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και να παραμείνετε στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως. Η επίσκεψη/χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας δεδομένων.

Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, σχέδια, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου προστατεύονται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην TRUST-IT ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους πελάτες ή/και επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για προσωπική, μη εμπορική δηλ. μη κερδοσκοπική, χρήση.

Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της TRUST-IT ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα της TRUST-IT ή των τρίτων. Η εμφάνιση τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική/διανοητική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα ή κατατεθειμένα σήματα της TRUST-IT και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της TRUST-IT ή άλλου δικαιούχου πνευματικής/διανοητικής ιδιοκτησίας.

H TRUST-IT καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η TRUST-IT παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. σχέδια, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις,) «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ εξυπακούεται ότι τηρούνται οι εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου της συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η TRUST-IT δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στο διαδικτυακό τόπο της TRUST-IT ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι παρούσες υπηρεσίες καθώς και κάθε νέες υπηρεσίες που θα προστεθούν στο διαδικτυακό τόπο της TRUST-IT, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της TRUST-IT πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιούν το δικτυακό τόπο της TRUST-IT σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της TRUST-IT.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η TRUST-IT ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της TRUST-IT αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η TRUST-IT δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων. Η TRUST-IT σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει και δεν συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Η TRUST-IT καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η TRUST-IT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η TRUST-IT, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων, ή οι πελάτες των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Επίσης η TRUST-IT δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, θα τελούν αδιάλειπτα σε πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Το παρόν κείμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανόμενης κάθε τροποποίησης εφεξής, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις/συνθήκες. Αν κάποιος όρος από το κείμενο αυτό τελεί σε σύγκρουση με το νόμο, παύει να έχει ισχύ αυτός-καθαυτός και εγκαταλείπεται από το παρόν κείμενο των όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας δεδομένων χωρίς να αλλοιώνει το υπόλοιπο εκ του περιεχόμενου του κειμένου αυτού. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της TRUST-IT και των επισκεπτών/χρηστών των ιστοσελίδων ή/και των πελατών της TRUST-IT και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης.

 

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η TRUST-IT χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται καθώς και ποιες πληροφορίες συλλέγονται σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας με την TRUST-IT στο πλαίσιο υφιστάμενης ή μελλοντικής συνεργασίας σας με την TRUST-IT.

Ο ιστότοπος της TRUST-IT χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν τη γνώση περί την προέλευση και τη χρήση των πληροφοριών περιήγησης που συλλέγονται από τα cookies. Η χρήση των cookies επιτρέπει στην TRUST-IT να βελτιώσει τις προδιαγραφές του ιστότοπου της μέσα από τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, παρέχοντας στους χρήστες εξατομικευμένες λειτουργίες για την βελτίωση της εμπειρίας τους στην ιστοσελίδα. Επιπλέον η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφάλειας.

Μπορεί περιστασιακά η TRUST-IT να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων. Αν ναι, θα σας ενημερώσει αλλάζοντας την ημερομηνία στην κορυφή της παρούσας πολιτικής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα εκδώσει επιπλέον ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, προσθέτοντας μια δήλωση στις αρχικές σελίδες του ιστότοπου της TRUST-IT ή στέλνοντας σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων όταν αλληλεπιδράτε με την TRUST-IT για να ενημερώνεστε για τις πρακτικές που ακολουθεί η TRUST-IT για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και για τις μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων σας.

Η TRUST-IT μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ή αλληλεπιδράτε μαζί της.

Σε συνέχεια των πληροφοριών και δεδομένων που δηλώνετε συνήθως κατά το προσυμβατικό στάδιο για την παροχή των υπηρεσιών της TRUST-IT ή κατά την έναρξη της συμβατικής σχέσης σας με την TRUST-IT δημιουργείται εξατομικευμένος λογαριασμός σας στο σύστημα της TRUST-IT στον οποίο καταχωρούνται όλα τα αναγκαία δεδομένα σας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της έννομης προσυμβατικής ή συμβατικής σας σχέσης με την TRUST-IT. Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχετε στην TRUST-IT επιτρέπουν να σας γνωρίζει καλύτερα και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επιλογές σας για να σας προσφέρει εξατομικευμένες προσφορές για τις υπηρεσίες που εμπορεύεται η TRUST-IT και αυτά των συνεργατών της.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχετε στην TRUST-IT διατηρούνται από την TRUST-IT και μπορεί να διαβιβάζονται σε προστιθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης της TRUST-IT στο πλαίσιο της διαχείρισης του εξειδικευμένων προγραμμάτων που χρησιμοποιεί, όταν αυτό απαιτείται για να σας παρέχει η TRUST-IT την υπηρεσία που ζητήσατε.

Η TRUST-IT δεν ενεργεί μεταφορές δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ο πελάτης της TRUST-IT ζητήσει ή/και συναινέσει γραπτώς σε μεταφορά των δεδομένων του εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας δεδομένων και cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT:

 1. γραπτώςπρος TRUST-IT ΕΠΕ, Ξανθίππου 2, Χολαργός 15561, Ελλάδα
 2. τηλεφωνικώςαπό Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 π.μ. μέχρι 16:00 μ.μ. στο 2106520660
 3. ηλεκτρονικώς με email:[email protected]

Η TRUST-IT επεξεργάζεται τα δεδομένα σας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων. Στις περιπτώσεις της παροχής των υπηρεσιών της στους πελάτες της η TRUST-IT επεξεργάζεται δεδομένα ως Εκτελούσα την Επεξεργασία με Υπεύθυνο Επεξεργασίας τον πελάτη της TRUST-IT.

 

Ποια είναι τα δεδομένα που συλλέγει η TRUSTIT;

Η TRUST-IT επεξεργάζεται διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων:

Επεξεργάζεται δεδομένα που παρέχετε απευθείας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τα στοιχεία επικοινωνίας της TRUST-IT με σκοπό να:

 • Δημιουργήσετε επιγραμμικά ή τηλεφωνικά έναρξης εμπορικής σχέσης με την TRUST-IT
 • Εγγραφείτε για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ενημερωτικά ή προωθητικά μηνύματα (emails)
 • Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
 • Επικοινωνήστε μαζί μας στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών
 • Επικοινωνήστε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό

Η γνωστοποίηση των δεδομένων σας στην TRUST-IT είναι εκούσια. Η TRUST-IT δεν επεξεργάζεται δεδομένα υποκειμένων ακούσια. Εάν δεν παρέχετε στην TRUST-IT όλα τα αναγκαία ή τα εκάστοτε ζητούμενα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην μπορεί να σας παρασχεθούν ορισμένες υπηρεσίες από αυτά που εμπορεύεται η TRUST-IT.

Οι κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργάζεται η TRUST-IT περιλαμβάνουν:

 1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας(όπως όνομα και επώνυμο, επαγγελματική και ταχυδρομική διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) που απαιτούνται για την αναγνώριση σας στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης σας με την TRUST-IT,
 2. Στοιχεία συναλλαγής που απαιτούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας για την παροχή των υπηρεσιών της TRUSTIT(επιλεγμένα στοιχεία, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρόπος πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης αυτής, καθώς επίσης και το όνομα του κατόχου της κάρτας πληρωμής.)
 3. Πληροφορίες σχετικές με τις προτιμήσεις σας για το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών της TRUSTIT
 4. Ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες σας (όπως οι προτιμήσεις σας για την ποσότητα και ποιότητα σε υπηρεσίες της TRUST-IT)
 5. Τα ιστορικά δεδομένα των επικοινωνιών μαζί μας(το ιστορικό της εμπορικής σχέσης σας με την TRUST-IT όταν επικοινωνείτε με την TRUST-IT ή όταν προβαίνετε σε κάποια εμπορική επικοινωνία)

 

Ποια είναι η νομική βάση και η χρήση των πληροφοριών και δεδομένων που επεξεργάζεται η TRUSTIT;

Η TRUST-IT επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για να το πράξει.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιγράφεται παρακάτω, πραγματοποιείται μόνο διότι είναι:

 

1) Αναγκαίες για να σας παρέχει η TRUSTIT τις υπηρεσίες της σε εκτέλεση των παραγγελιών που έχετε θέσει.

Χρησιμοποιεί η TRUST-IT τα δεδομένα σας στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων από την πώληση των υπηρεσιών της. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για:

 • Παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε με οποιονδήποτε παρεχόμενο τρόπο συναλλαγής, διεκπεραίωση συναλλαγών και χρεώσεων, εξασφάλιση αποστολής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείριση συμβάντων πληρωμών.
 • Διαχείριση του εξατομικευμένου λογαριασμού σας στο πληροφορικό σύστημα της TRUST-IT

 

2) Απαραίτητες για το νόμιμο συμφέρον μας

Σε αυτή την περίπτωση, φροντίζει η TRUST-IT να λάβει υπόψη πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η επεξεργασία δεδομένων σε εσάς.

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπo της TRUST-IT χωρίς να μοιράζεστε δεδομένα με τα οποία μπορεί να αναγνωριστείτε. Ωστόσο, εφόσον κάνετε χρήση των επιγραμμικά διατιθέμενων στοιχείων επικοινωνίας με την TRUST-IT, η εταιρία επεξεργάζεται δεδομένα σας με βάση την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση σας, όταν κάνετε χρήση μιας φόρμας επικοινωνίας με την TRUST-IT, όταν στέλνετε στην TRUST-IT μια παραγγελία, όταν εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο (newsletter) ή όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο ή όταν η συναίνεση αυτή απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, για να σας στείλει η TRUST-IT προσφορές της μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου).

Επεξεργάζεται η TRUST-IT τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσει μαζί σας, για να διαχειριστεί τις συνδρομές σας στα ενημερωτικά της δελτία και για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας ή για να διαχειριστεί τις παραγγελίες σας (εξυπηρέτηση πελατών). Σε περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων, η TRUST-IT επεξεργάζεται τα δεδομένα που της παρέχετε από τις τηλεφωνικές συνομιλίες για να διαχειριστεί τις παραγγελίες ή αιτήματα σας, αλλά και ως απόδειξη του περιεχομένου της επικοινωνίας.

Επεξεργάζεται η TRUST-IT τα προσωπικά σας δεδομένα για να επιδιώξει το νόμιμο συμφέρον της να διαχειρίζεται δυναμικά τη σχέση της μαζί σας στο πλαίσιο της προσυμβατικής ή συμβατικής ενοχικής σχέσης πώλησης των παρεχόμενων από την TRUST-IT υπηρεσιών σ’ εσάς, για να προβάλλει την εταιρική της εικόνα και για να προωθεί τις υπηρεσίες που εμπορεύεται. Επίσης, χρησιμοποιεί η TRUST-IT τα δεδομένα σας για να διαμορφώνει προσφορές των υπηρεσιών που εμπορεύεται στο πλαίσιο που αυτό είναι εφικτό.

 

3) Αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της TRUSTIT.

Ορισμένα δεδομένα σας μπορούν επίσης να τύχουν επεξεργασίας στο πλαίσιο συμμόρφωσης της TRUST-IT σε νομικές υποχρεώσεις ενώπιον Αρχής που θα τα ζητήσει και έχει υποχρέωση η TRUST-IT να τα διαθέσει στο πλαίσιο ειδικά προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας.

 

Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της TRUST-IT μαζί σας στο πλαίσιο ενοχικής σύμβασης πώλησης, εργασίας ή έργου.

Σε γενικές γραμμές, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης σας με την TRUST-IT και για έξι χρόνια μετά τη λήξη του έτους εντός του οποίου επήλθε το τέλος της σχέσης αυτής στο πλαίσιο δυνατότητας αναδρομικού φορολογικού ελέγχου της TRUST-IT, οπότε και αρχειοθετούνται. Η TRUST-IT διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μετά τη λύση της συμβατικής σχέσης μαζί σας για να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις έναντι Αρχών και ως απόδειξη της συναλλακτικής σχέσης μ’ εσάς. Μπορεί, επίσης, η TRUST-IT να μετατρέπει τα δεδομένα σας σε ανώνυμα δεδομένα για σκοπούς μελετών και στατιστικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει νομικών υποχρεώσεων, ενδέχεται να διατηρήσει η TRUST-IT ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς ακόμα και αν διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτόν το λογαριασμό, για παράδειγμα, εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο ή μια εκκρεμής οικονομική αξίωση ή διαφορά είτε ένδικη είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα που απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος ή της διαφοράς διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαφοράς εντός των ορίων των κανόνων που αφορούν το καθεστώς παραγραφής. Άλλα δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μελέτες και στατιστικά στοιχεία αφού έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία έτσι ώστε να αποτραπεί η συσχέτιση τους με αναγνωρισμένα υποκείμενα δεδομένων.

 

Με ποιον / ποιους μοιράζεται η TRUSTIT δεδομένα σας;

Κατά κανόνα η TRUST-IT δεν μοιράζεται τα δεδομένα σας με τρίτους. Η TRUST-IT τηρεί εχεμύθεια περί τα δεδομένα σας και το επαγγελματικό απόρρητο στις εμπορικές σχέσεις σας μαζί της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παραγγελίας σας για την παροχή υπηρεσιών της TRUST-IT, ορισμένα δεδομένα σας γνωστοποιούνται σε καθ’ ύλην αρμόδια στελέχη της TRUST-IT ή συνεργάτες αυτής στο πλαίσιο υπαλληλικής σχέσης ή σχέσης πρόστησης ή βοηθού εκπλήρωσης που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της παραγγελίας με σκοπό την αγορά υπηρεσίας. Επίσης, οικονομικά δεδομένα ή προσωπικά δεδομένα σχετιζόμενα με οικονομικά στοιχεία περί τη συναλλακτική σχέση σας με την TRUST-IT γνωστοποιούνται σε τραπεζικά ιδρύματα προς εκπλήρωση των συναλλαγών που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων της TRUST-IT.

Στο πλαίσιο ισχύοντος νόμου μπορεί η TRUST-IT να γνωστοποιήσει δεδομένα σας σε τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολής ή στο πλαίσιο διαχείρισης ανεξόφλητων οφειλών αρμόδιων για τη δικαστική επιδίωξη ικανοποίησης οικονομικών οφειλών σας ή για τη συλλογή πληροφοριών που σας αφορούν και άπτονται της επιδίωξης ικανοποίησης οικονομικών οφειλών σας, της καταπολέμησης της απάτης ή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος της TRUST-IT.

Επίσης, δεδομένα που εσείς διαθέσατε στην TRUST-IT μέσω κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανόν να γνωστοποιούνται σε τρίτους στο πλαίσιο της λειτουργίας του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης της TRUST-IT. Όταν χρησιμοποιείτε λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της TRUST-IT, τα δεδομένα που εισάγεται σ’ αυτόν σχετικά με την ταυτότητα σας ή άλλα γνωστοποιούνται σε τρίτους κατ’ επιλογή του διαχειριστή του λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, τους οποίους σας καλεί η TRUST-IT να διαβάσετε πριν τη χρήση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

 

Πως είναι εγγυημένη η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται από τεχνικές και οργανωτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί η TRUST-IT και που συμμορφώνονται με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα τους. Ειδικότερα, η TRUST-IT χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέτρα προστασίας για την προστασία της ακεραιότητας, ασφάλειας, διαθεσιμότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και δη αυτών που καταχωρίζει στα πληροφορικά σύστημα της. Επιπλέον, η TRUST-IT απαιτεί από τους παρόχους λογισμικών τα οποία χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της, να δεσμευθούν εγγράφως ότι εφαρμόζουν στα λογισμικά προϊόντα που προμηθεύουν στην TRUST-IT τεχνικές προδιαγραφές κατάλληλες προς τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ) που μπορούν να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων περί τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Τα δικαιώματα σας περί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο του νέου ΓΚΠΔ:

Έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα εξής δικαιώματα στο πλαίσιο των ειδικότερων ρυθμίσεων του νέου ΓΚΠΔ:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας.
 3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 4. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 5. Δικαίωμα στη λήθη—δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
 6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.
 7. Δικαίωμα να προσφύγετε ενώπιον της Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ)

 

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η TRUST-IT. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει εγγράφως στο αίτημα σας περί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

 

Πώς μπορείτε να διορθώσετε τα δεδομένα σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT εφόσον αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον αυτά είναι ελλιπή. Για την άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

 

Πώς μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ρητά θα αναφέρετε. Για την άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας για ειδικά, ρητά αναφερόμενους λόγους. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

 

Πώς μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ρητά θα αναφέρετε, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση προφίλ. Για την άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης—αντίταξης—στην επεξεργασία των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για ειδικά, ρητά αναφερόμενους λόγους. Δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Η TRUST-IT, μετά την άσκηση του δικαιώματος της εναντίωσης σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας δεν θα υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

 

Πώς μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT και ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.  Για την άσκηση του δικαιώματος στη διαγραφή—λήθη των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT και ότι επιθυμείτε τη διαγραφή τους. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα στη λήθη των προσωπικών δεδομένων σας εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα διαγράψει τα δεδομένα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2,
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

 

Πώς μπορείτε να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να δηλώσετε ότι επιθυμείτε πλέον τη φορητότητα των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή από την TRUST-IT σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σας πρέπει να επικοινωνήσετε με την TRUST-IT στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να ζητήσετε ότι επιθυμείτε πλέον τη φορητότητα των δεδομένων σας που επεξεργάζεται η TRUST-IT προς τον νέο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων που εσείς θα υποδείξετε ορισμένα. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο σχετικό αίτημα σας αφού επαληθεύσει την ταυτότητα σας. Ίσως χρειαστεί να σας ζητηθούν να δώσετε πρόσθετες πληροφορίες για να απαντηθεί το αίτημα σας. Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας περί το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων σας εντός καθορισμένης προθεσμίας που θα σας γνωστοποιηθεί εγγράφως στην επιβεβαίωση της λήψης του αιτήματος σας. Για την επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει καμία οικονομική σας επιβάρυνση.

Η TRUST-IT θα απαντήσει στο αίτημα σας εφόσον εσείς είστε το υποκείμενο των δεδομένων στα οποία αναφέρεται το αίτημα σας με πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η TRUST-IT θα σας ενημερώσει για την τυχόν εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Το αίτημα σας μπορεί να υποβληθεί στην TRUST-IT με ηλεκτρονικά μέσα, και η TRUST-IT θα απαντήσει με ενημέρωση παρεχόμενη με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό.

Εάν διαπιστώσετε ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα δικαιώματα σας δεν γίνονται σεβαστά ή ότι τα δεδομένα σας δεν προστατεύονται, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) ή εάν διαμένετε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάλογη Αρχή του τόπου διαμονής σας.

 

Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για τις αλλαγές αυτής της πολιτικής;

Η TRUST-IT μπορεί να αλλάξει ή τροποποιήσει αυτή την πολιτική προστασίας δεδομένων από καιρό σε καιρό προκειμένου να τη βελτιώσει. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα ενημερωθείτε από ένα μήνυμα στον ιστότοπο της TRUST-IT που θα σας προσκαλεί να διαβάσετε την επικαιροποιημένη πολιτική προστασίας δεδομένων.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της TRUST-IT ΕΠΕ:

α) Ονοματεπώνυμο: Δρ. Μαρίνος Παπαδόπουλος

β) Ιδιότητα: Δικηγόρος

γ) Λογαριασμός Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: [email protected]

δ) Ταχ. δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 122, Αθήνα 11526