Ασφάλεια Εφαρμογών

  • Home
  • /
  • Ασφάλεια Εφαρμογών

Η χρήση εταιρικών εφαρμογών σε μια επιχείρηση μπορεί να προσδώσει σημαντική επιχειρηματική αξία. Όμως η λειτουργία μιας εφαρμογής  από μόνη της δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται ο παράγοντας ασφάλεια, όσον αφορά τις ήδη υπάρχουσες αλλά και τις νέες εταιρικές εφαρμογές. Με τη βοήθεια της Trust-IT, υπάρχει η δυνατότητα ελαχιστοποίησης των διαρροών εταιρικών δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας των εφαρμογών και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.

Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Εφαρμογών (Application Security) της Trust-IT περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Firewall Εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο, Firewall Διαδικτυακών Εφαρμογών, προστασία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακού περιεχομένου.

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός πολιτικής ασφάλειας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail Security Gateway), εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

Υλοποίηση με MS Exchange Server και οποιονδήποτε Linux εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προστασία από spam, malware, ιούς, Trojans, worms, directory harvests, phishing, spyware και κάθε κακόβουλο περιεχόμενο

Συνεχείς αναβαθμίσεις συσκευής, διαχείριση αναβαθμίσεων και διαδικασίες συντήρησης

Υποβολή εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο και ενημέρωση για όλα τα γεγονότα ασφάλειας

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

Ειδοποίηση των πελατών για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση συσκευών

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Firewall νέας γενιάς

Σχεδιασμός πολιτικής ασφάλειας εφαρμογών Firewall (Application Firewall), εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

Συνεχής ανίχνευση και αποκρυπτογράφηση εφαρμογών

Συνεχής αποκωδικοποίηση πρωτοκόλλου εφαρμογής

Σχεδιασμός συγκεκριμένων πολιτικών χρήσης εφαρμογής για συγκεκριμένες ομάδες ή χρήστες μέσω MS Active Directory

Παραμετροποίηση της on-board Μηχανής Καταστολής Παράνομης εισβολής

Βελτίωση της διαφάνειας στο δίκτυο αφού προσδιορίζει με ακρίβεια τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα από την πόρτα και το πρωτόκολλο

Πλήρης καταγραφή και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αποπειραθείσες παράνομες εισβολές μέσω των χρησιμοποιηθέντων εφαρμογών

Συνεχής έλεγχος των logs, ανάλυση και αρχειοθέτηση

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση συσκευής Firewall

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός πολιτικής ασφάλειας Διαδικτυακής Εισόδου, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

99.9% Ανίχνευση των Malware σε http και https κίνηση

Υλοποίηση με MS Active Directory για την δημιουργία διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης ανά group χρηστών.

Χρήση πολλαπλών Anti-Virus μηχανών

Συνεχόμενο scanning για P2P, IM, spyware, Trojans κλπ.

Συνεχής Επιθεώρηση του SSL πρωτοκόλλου

Συνεχής log έλεγχος, ανάλυση και αρχειοθέτηση Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Συνεχείς αναβαθμίσεις συσκευής και συντήρηση Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση συσκευών

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός WAF πολιτικής, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

Συνεχής επικύρωση των firewall κανόνων, επαλήθευση και βελτιστοποίηση

Συνεχής επίβλεψη και βελτιστοποίηση των κανόνων ανίχνευσης εισβολών

Συνεχής σκιαγράφηση διαδικτυακής εφαρμογής

Συνεχής εισερχόμενη και εξερχόμενη ανάλυση κυκλοφορίας

Συνεχείς αναβαθμίσεις της συσκευής WAF, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση

Συνεχής έλεγχος των log, ανάλυση και αρχειοθέτηση

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

Ενημέρωση πελατών μέσω e-mail για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας συστήματος, κατάστασης συστήματος, παράνομης εισβολής

Αυτοματοποίηση της συμμόρφωσης των Διαδικτυακών εφαρμογών σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα βιομηχανικά πρότυπα

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση συσκευής WAF

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης