Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Home
  • /
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

Η TRUST-IT μπορεί να αναλάβει και να προσφέρει σε κάθε οργανισμό ή εταιρεία, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων (IT), καθώς και Τεχνικών Υπηρεσιών, για κάθε έργο πληροφορικής που θα υλοποιηθεί για τον εκάστοτε οργανισμό ή εταιρεία.

Η TRUST-IT μπορεί να βοηθήσει τη Διοίκηση μιας Εταιρείας/Οργανισμού να αποφασίσει σχετικά με τις καλύτερες τεχνολογικές λύσεις, προσπαθώντας πάντα να συνεισφέρει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων, αλλά και στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ωφέλη

  • Εναρμόνιση με τα καλύτερα πρότυπα ποιότητας και αποτελεσματικότητας
  • Αμερόληπτη δράση, ανεξάρτητα από κάθε συνεργασία, είτε οικονομική είτε άλλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του συμβούλου και εκείνων του πελάτη
  • Προώθηση, επιβράβευση και υλοποίηση έργων σύμφωνα με την πολιτική συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει TRUST-IT μπορούν να καλύψουν το σύνολο των έργων πληροφορικής όπως:

• Παροχή Επιχειρησιακών Λύσεων
• Διαδικτυακές Υπηρεσίες
• Διαχείριση Ηλεκτρονικών Εγγράφων
• Διαχείριση Λογισμικού
• Διαχείριση και συντήρηση εγκαταστάσεων/συστημάτων
• Παροχή λύσεων εφαρμογών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες ελέγχου Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
• Εκπαίδευση και υποστήριξη
• Τεχνική Συγγραφή/ Διαχείριση εγγράφων