Μείωση Δαπανών Ασφάλειας

  • Home
  • /
  • Μείωση Δαπανών Ασφάλειας

Καθώς οι εταιρείες αναπτύσσονται με εξαγωγές ή συγχωνεύσεις, η πολυπλοκότητα ενός πληροφοριακού συστήματος αυξάνει την πρόκληση για ασφάλεια. Νέοι χρήστες, εφαρμογές και αρκετά παλιά και νέα πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να ενσωματωθούν σε μια υφιστάμενη πληροφοριακή υποδομή. Η πολυπλοκότητα της εκάστοτε υποδομής ενδέχεται να αυξηθεί εκθετικά με τις ανωτέρω αλλαγές και προσθήκες.

Η Trust-IT παρέχει την απαραίτητη στρατηγική, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη μείωση των δαπανών όσον αφορά τη διαχείριση ασφάλειας, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη συνολική λειτουργική αποδοτικότητα της επιχείρησης.