Ασφάλεια Δικτύου

  • Home
  • /
  • Ασφάλεια Δικτύου

Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας Δικτύου της Trust-IT,  ενισχύουν στην άμυνα, την ανίχνευση, την ανάλυση και την ανταπόκριση απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή, με σκοπό τη μείωση πιθανών κινδύνων διαρροής επιχειρηματικών δεδομένων αλλά και οποιουδήποτε ενδεχόμενου παραβίασης της εταιρικής πληροφοριακής υποδομής.

Στο πλέγμα αυτό περιλαμβάνονται τα συστήματα ανίχνευσης και καταστολής εισβολών σε πραγματικό χρόνο, Firewalls, συστήματα VPN, συστήματα εναρμόνισης, συστήματα ασφάλειας τελικού χρήστη και συστήματα πρόληψης διαρροής δεδομένων.

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση IDS/IPS συστήματος

Δημιουργία  πολιτικών ανίχνευσης, ενημέρωση και βελτιστοποίηση σε συνεχή βάση

Συνεχής αναβάθμιση συστήματος, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση

Παρακολούθηση γεγονότων δικτύου

Ευφυΐα δικτύου σε πραγματικό χρόνο

Ευφυΐα χρήστη σε πραγματικό χρόνο

Ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο, ανταπόκριση, και κλιμάκωση των γνωστών απειλών ασφάλειας

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Υποβολή έκθεσης  σε πραγματικό χρόνο και ενημέρωση για όλα τα γεγονότα ασφάλειας

Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων και πολιτικών ανίχνευσης εισβολών

Ειδοποίηση πελατών μέσω e-mail για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας συστήματος, κατάστασης συστήματος, παράνομης εισβολής

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση των συστημάτων IDS/IPS

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός πολιτικής Firewall, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευής

Συνεχής Rule-Set επικύρωση, επαλήθευση και βελτιστοποίηση

Συνεχής αναβάθμιση της πολιτικής του Firewall και της αρχιτεκτονικής

Συνεχείς αναβαθμίσεις του Firewall, διαχείριση αναβαθμίσεων και συντήρηση

Συνεχής έλεγχος των log , ανάλυση και αρχειοθέτηση

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Έλεγχος καλής λειτουργίας του Συστήματος

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

Ανάλυση σε περίπτωση κακής λειτουργίας του Firewall και επίλυση προβλημάτων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση της συσκευής Firewall

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός πολιτικής Ελέγχου Εισόδου, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας

Καθορισμός και επιβολή της εταιρικής πολιτικής ασφάλειας δικτύου μέσω της NAC πλατφόρμας

Συνεχής παρακολούθηση των σχέσεων ασφάλειας μεταξύ των συγκεκριμένων πόρων δικτύων και των χρηστών για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

Συνεχής εντοπισμός των IP διευθύνσεων των μεμονωμένων χρηστών ή των ανεξάρτητων host

Συνεχής προστασία ενάντια στις διάφορες εισβολές στο δίκτυο και στην παράνομη πρόσβαση, είτε από απειλές που προέρχονται από το εσωτερικό του δικτύου είτε εξωτερικά.

Η χρήση της πλατφόρμας NAC βοηθάει τους οργανισμούς να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα εναρμόνισης και ελέγχου.

Διαχείριση ασφάλειας και πρόσβασης για τους απομακρυσμένους και κινητούς χρήστες

Κεντρική διαχείριση μέσω web-based κονσόλας

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση της NAC πλατφόρμας

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής VPN, εγκατάσταση εξοπλισμού και παραμετροποίηση οποιασδήποτε VPN λύσης

Οι VPN λύσεις περιλαμβάνουν: SSL VPN Remote Access IPSec VPN Remote Access Site-to-Site VPN DMVPN GET VPN

Διαμόρφωση και διαχείριση των VPN Routers, των Concentrators, των VPN συσκευών

Συνεχής έλεγχος και αρχειοθέτηση των log

Συνεχής βελτιστοποίηση της VPN αρχιτεκτονικής VPN troubleshooting

Ενημέρωση VPN χρηστών, δημιουργία/διαγραφή λογαριασμού, καταγραφή και έλεγχος με MS Active Directory και SSO, Tokens κ.λπ.

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση εξοπλισμού VPN

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδίαση Πολιτικής ασφάλειας τελικού χρήστη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας

Προσαρμοσμένος σχεδιασμός ανά περίπτωση καθώς και βελτιστοποίηση της πολιτικής ασφαλείας

Άμεση ανταπόκριση για καταστολή των επιθέσεων από κακόβουλους εισβολείς που επιτίθενται σε κεντρικούς εξυπηρετητές ή υπολογιστές χρηστών

Καταστολή επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο

Καταστολή γνωστών και άγνωστων επιθέσεων (zero day)

Άμεση ενημέρωση όταν εντοπίζονται νέες επιθέσεις

Πλήρης καταγραφή (logging) και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αποπειραθείσες παράνομες εισβολές

Προστασία ενάντια σε buffer overflow, port scans και SYN floods

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Υποβολή έκθεσης σε πραγματικό χρόνο και άμεση ενημέρωση για όλα τα γεγονότα ασφάλειας

Ειδοποίηση πελατών μέσω e-mail για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας συστήματος, κατάστασης συστήματος, παράνομης εισβολής

Κεντρική διαχείριση πολιτικών ασφάλειας

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση συσκευών

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Σχεδιασμός Πολιτικής DLP, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πλατφόρμας

Καθορισμός και επιβολή της εταιρικής πολιτικής ασφάλειας δικτύου μέσω της DLP πλατφόρμας

Δημιουργία DLP πολιτικών, αναπροσαρμογή και ενημέρωση σε συνεχή βάση

Συνεχής έλεγχος των δεδομένων σε χρήση (π.χ. ενέργειες χρήστη) μεταξύ συγκεκριμένων πόρων δικτύου και των χρηστών

Συνεχής έλεγχος των δεδομένων σε κίνηση (π.χ. ενέργειες δικτύου) μεταξύ συγκεκριμένων πόρων δικτύου και των χρηστών

Συνεχής έλεγχος των αποθηκευμένων δεδομένων (π.χ. ενέργειες αποθήκευσης) μεταξύ συγκεκριμένων πόρων δικτύου και των χρηστών Συνεχείς ενημερώσεις συσκευών, διαχείριση μπαλωμάτων και συντήρηση διαμόρφωσης συσκευών

Κεντρική διαχείριση Πλατφόρμας

Υποβολή εκθέσεων σε πραγματικό χρόνο και άμεση ενημέρωση για όλα τα γεγονότα ασφάλειας

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

Διαδικασίες αποκατάστασης ρυθμίσεων

Ειδοποίηση πελατών μέσω e-mail για σημαντικά γεγονότα ασφάλειας συστήματος, κατάστασης συστήματος, παράνομης εισβολής

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση DLP πλατφόρμας

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αξιολόγηση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής και στρατηγικός σχεδιασμός δικτύου

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ασύρματου εξοπλισμού

Χρήση των τελευταίων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και μηχανισμών αυθεντικοποίησης

Συνεχής διαφάνεια των χρηστών που συνδέονται στο ασύρματο δίκτυο μέσω ευφυούς διαχείρισης

Πλήρης διαφάνεια πρωτοκόλλων και ασύρματου φάσματος

Ανίχνευση ασυρμάτων θέσεων καθώς και ψευδών ασύρματων σημείων

Κεντρική διαχείριση των ασύρματων συσκευών

Ασύρματο IPS – για ανίχνευση ασύρματων παράνομων εισβολών

Ενημέρωση πελατών σε περιπτώσεις προσπάθειας παραβίασης

Υποβολή έκθεσης, προγραμματισμένη ή μη

24x7x365 έλεγχος και διαχείριση ασύρματου εξοπλισμού

24x7x365 έλεγχος των log, ανάλυση, συσχετισμός και ενημέρωση

24x7x365 On-site υποστήριξη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης